Simon

Simon ran 4.2 miles.

33.54 miles since Sept. 1